Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

De echde Gènker klanke. De ‘-è-klank.

Deeze –è-klank, ès ‘nen echde Gènker klank, nie gebreikt èn ‘t Nederlands.
Deze -è-klank , is een echte Genker klank, niet gebruikt in het Nederlands.

Hèè klinkt wei de -è- èn de Franse weerd: très, après, complèt.

Klik hier om de uitspraak te beluisteren.

vèt

=

vet

dèk

=

dikwijls

mèt

=

mee

gelèk

=

geluk

vertrèkke

=

vertrekken

knèp

=

knoppen (denneknoppen)

e stèk

=

een stuk

hèè kèmt

=

hij komt

trèg

=

terug

brèg

=

brug

pertrèt

=

portret

gezèt

=

krant

kènd

=

kind

kènner

=

kinderen

‘ne pèt

=

een put (koolmijn)

de règ

=

de rug

zègge

=

zeggen

èn

=

in

’n mès

=

een mus, eucharistieviering

’n kèd

=

een kudde

klèppel

=

knuppel (lomperd)

sjèdde

=

schudden

zètte

=

zeggen

de wèt

=

de wet (mv: wette) wetten

wètte

=

snee zetten (slijpen)

vès

=

vis

vènk

=

vink

pènk

=

pink

klènk

=

klink

drènke

=

drinken

sprènge

=

springen

kèrk

=

kerk

krèntemik

=

krentenbrood

lènks

=

links

mèlk

=

melk

wèrm

=

worm

verrèks

=

ondeugend

verrèks kaad

=

zeer koud

sjèl

=

schil

sjèlle

=

schillen (meervoud en werkwoord)

zèster

=

zuster

zènge

=

zingen