Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

 GLL 1     G= Gènker  L =Liere  L= Lèèze    =  GLL

 

 ’t Woas geen verrassing.

Onner de poos van den ‘Ichteroovend’ van 27 mee 2015 die ooze sikretoaris  ’n noovroog. Watter dach woas nog woer ooch. Dat veel van oos leede mèt moeite oos Gènker konne lèèze.

Oei, doo mosser efkes van slikke.   Kalle konder oos toal allemool. Zoedis konder de klanke outsprèèken en beleistere. Nou kèmt het trop oan, datder de klanke kont outsprèèken asder de klinkers (lètters), medeklinkers en hin kombenoasies ziet;

Da’s lèèze.  Het Nederlandse(NL) ‘bed’ ès èn ’t Gènker(GD) bèd

NL: schoen  GD sjoehn ,   NL huis, GD hous, NL lachen GD lache,  NL, staan = stoeën, NL tafel =GD tóffel.  Lèkt het nie zoe goed? Geen noed; dat kèmt woal.

Vier het Gènker rap te liere lèèze,  doetder twie dènger:

1-    Vieral LA N S E M en H E L O P  lèèze; dan hierder de klank en zietder de lètters.

2-    Krek lèèze wat er steet.

Perbeer mer: ziet, pèèrd, hous, wèèg, zègge, maert, boan, trèg, vliehge, hoehg, meziehk, stoeën, dók, pèt…

Vier óch, dei gee Gènker kalle, zille ve helpe doer de  klanke te vergelijke mèt ’n toal deider oets gelierd hèbt ènne sjool (Frans)

Wilder troan beginne?  Doehn!! Lèèzen en herlèèze, da’s oefene