Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Het Roehzekranskepelleken ènne Hètte

Boe steet het?

Opgetrokken èn den hók boe De Sjóm (De Schom) en De Hètte (De Hutten) soamekoeëme. Allewijl, (ogg 2007) zieht ’t er braa goed out. As achtergrond èntige konnifeere, immedim; bleeënde eenjoorige bliemkes, tervier; ‘ne sjoen gesjoere groassef. ’t Ès wier zoe ‘n ‘nis-kepelleke’ , me toch mèt ‘ne spisioale vèrm.

 

Histoerie

De kepel ès eegendóm van de fem. Remans – Put.(1977) Ze hèbben de boo èn 1957 groetendeels bekostigd en onnerhaage mèt de hèlp vanne geboere. De minse vonten dat dat dreihikske bezonner goed woas im e kepelleke te zètte. Het matterjoal ès gesjónke doer ‘nen oannieëmer (welliche?). Dhr. Nijs hit de kepel gemetst.

 

Deevoosie:

De kepel èngezèègend ter iere van O.L.Vr. van de H. Roehzekrans. Èn ‘nen èngemetste steen lèèze ve outgebeeteld: Oud Termien, O.L.Vr. v.d. H. Rozenkrans, Bid voor Ons 30-5-1957.

 

Ve vènne hei wier dezelfde gegèèves trèg wei van daaner kepellekes èn en rond Termien.De poaters Domminikaane hèbben doo zieëker wier ‘ne faermen ènvloed gehad bij de boo van de kepel. Ènne meemoond koeme de geboeren en klasse van de sjool de kepel bezikke.

De kepel woert ènne bliemkes gezatte as de persessie van O-H-Hiemelvoart ter passeerde.

 

Onbegrijpelek, ooch hit dit kepelleke veel gelieën doer vernielinge, dei nie ophoele. Tenlangelèste hèbben de minse de ripperoasies opgegèève. Me, allewijl ès het wier het beziehn wèèrd.