Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Het Lourdeskepelleken ènne Hètte.

Boe steet ze?

Gelèègen èn Termien, boe de Weienhootstrót en De Hètte soamekoeëme. Het steet tèssen twie oafgeknotte esdoorns. ’t Es wit-zwart gesjillerd.
Opsjrift: ‘Ave Maria’. Het Mariabeeldsje steet èn ’n nis, ómringd doer ‘ne rank mèt elletrikke lampoelekes.

Histoerie

Het steet doo al van èn 1948. Vier dèèn tijd hóng doo e ‘boomkepelleken oan ’n dikke den. Weinie dat het doo gekoeëmen ès, wèt God noch goeie mins.

De fem. Akkermans-Van Gutsenhoven hit dan èn 1948 dees kepel doo gezatte ènne plak van dat boomkepelleke. Jan en Maria erfden de kepel, mer het porseleine beeldsje van dat boomkepelleke bewoarde ze èn 1977 nog. Boe en wèèmen het beeldsje nou bewoart?

Deevoosie

Het beeldsje, O.L.Vr. van Lourdes mèt de knielende Bernadette. De minse koemen er bèèën as iemes zwoer zik woas. Èn oktoober, de Roehzekransmoond, woert de kepel ekstra versierd as de persessie verbij koem. Vanoaf 1970 ès dat gebreik ooch verloere gegoeën.