Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Kepel van O.L.Vr. van Rèst

Boe steet ze?

Gelèègen èn de Móttestrót, bij de ènvoart van nr.30. Een ploum vier wèème dat doo verzèrgt, zoewoal van bouten as van bènne. (2007). Ze ès nie zoe groet; 3,45m bij 2,70m. Op den altoor, het beeld van het H.Hart, terlengs, de H.Rita, en St.-Rochus.
Èn ’n spisjoal nis, het beeldsje van den H. Johannes mèt zittentaere, O.L.Vr.van Rèst.

Histoerie

Vier 1880 hóng doo e boomkepelleken oan ‘ne linneboom., dèè boom ès verdwieënen èn 1996.
Rond 1880 stonte mer drei wènningen èn de Mótte, bewoend doer de femielies Steegmans, Poesmans, (Proesmans?) en Hardy.
1880 Hubert Steegmans en Anna-Ludovica Nolmans booën de ierste kepel èn leem.
1910 Herbód èn leem doer Steegmans Jeuniske, zoeën van Hubert en Anna
1919 Vanhaer herbód mer nou èn steen, èngezèègend doer pestoer Stael van Gódsjee (Godsheide). 
Het pestierke zoo èn 1900 mètgebrocht zijn out Heppenèèrt. (‘nen tekst van Jan Zoons, te lèèzen ènne kepel)

Deevoosie:

De minse koemen ter bèèën im de genèèzing van zikke wichterkes. (kènnerzikdes). Bij den altoor steet ’n groete wisse maan, gevèld mèt kènnerklidsjes. ’n Dankzègging vier het genèèze van zikke kènner. Niemes wèt wèème dei “Ex voto’s “doo doalgelagd hit.

Lang gelieë trokke de minse van de perochie ‘Maria Goretti’(Bokrek) op ’t lèste vanne moond mee zèngentaere èn ‘n karskespersessie noo de kepel.

De boomkepellekes. -’n Veronnerstèlling -’t Zoo konne
dat het te moaken hit mèt de Fransen Tijd. (1790-1815) doen alle kepelle mosten oafgebroeëke wèèren op bevel van de Franse. Kepelle dei dan lót zègge rond 1820 och iet loater vervange zijn doer boomkepellekes en op hin biert vervangen doer leemen och steene kepellekes..
’t Es mer ’n veronderstèlling.