Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Het kepelleke van Langere

Boe steet het

 

Èn de Lousbieëkstrót tieëgenieëver nr. 92. Op den hók van het groet

dreikentig park.

Immedim, ‘ne buksustoun en perkskes mèt èngeplante zoeëmerbleeërs.

‘t Hit e verzèrgd outzicht. (2007)

’t Es wier gee kleen dènk, èrget weggemóffeld; 6,90m bij 4,30m. Dat kan al tèlle. D’r steet zoegoar ‘ne klokkentoeëren op. Geleef mich och nie, oppe fóttoo konder het klèkske ziehn hange.

 

Histoerie

 

Gebód èn 1902 doer Pieter-Jan Houben en z’n geboere. Doovier stont er een aaner kepelleke. ’t Es èn 1960 verkocht oan de gebr. Schreurs.

1974: De bronze klok èn ’t toereke: gestoeële…

Èn 1978 woerten op het gelèèg van de fem. Caelen-Lenaerts twie beeldsjes bewoard. Im te belètte dat ze ooch gestoeële zooë wèère!?

 

Deevoosie

 

Toubedacht oan O.L.Vr. van het H.Hart van Jezus.

 

Wier de eegeste mótievoasie; sondigs soame koeëmen im de Roehzekrans te bèèën ènne plak van noo de kèrk èn ’t dèrp noo ’t lof te goeën. Ènne meemoond tieëge nieëgetien oer looiden het klèksken im te koeëme bèèë.

Èn 1955 verdwieën dei sjoen gewènde. Èlk joor koem doo ooch de ‘Kreispersessie’ verbij. Ooch dat gebiert nemie sins 1951.

   

Het Lof Sondes noo de noen, gemeenlek im drei oere, koemen de minse soamen ènne kèrk, ter iere van het H. Sakrament. Bèèë en zènge noovenant den tijd van het kèrkelek joor. Het lof woert oafgesloeëte mèt de zèègening mèt de monstrans.

   

Noo ’t lof goeën, out deevoosie,vaneeges, maer ooch oaventou e bitsje veel im te “ziehn en geziehn wèère” Ternoo; blijven hange… im te ichteren onner den toere. Blijve plekken im te koarten en ‘ne pot te pakke, en nog van dei sjoen gebreiken out dèèn tijd. Ge wèt wei dat geet…

Allewijl goeën ze noo de sinnema.

 

Persessies