Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

De St.-Antoniuskepel oan den Hasseltwèèg

Boe steet het

 

Ve vènne ze nog tieëgenieëver de ‘Prenuptia’ en lengs het plantesentrim ‘Casters', oan de bishalte. Ze steet leeg… Ze ès oan ’t verrotte doer het rinnend doak en doer de kepotte goeëte, dei dan ooch nog verstopt zijn doer de voulighèds van de ieëvergreiënde eeke. (2007). ’t Ès e braa groet geboo; bedeene 11m langk,5m breed ,‘ne 4m langen oanboo (absis) èn de vèrm van ‘nen halven achthók.

 

Histoerie

 

Gebód èn 1900 op koste van de boerefemielie Martens-Thijs Pieter-Jan.

Rieë: Ze oanriepe St.-Tienis dat de vaerke gezond zooë blijve.

1941: hin kènner, Lambertina en Johannes erve de kepel.

1948: geërfd doer Johannes Martens- Van Mellaert. Datzelfde joor goehf ‘r de kepel vrijwillig oan de gemeente Gènk, dei doen zag dat ze de kepel zoo onnerhaage.

 

Deevoosie

 

Bèèë, karse branne, geld èn den offerblok stèèke… en dat allemool dat de vaerke gezond zooë blijve.

St.-Tienes mèt ze vaerkske hit hin zieëker geholpe. Me, wijer ènne kepel (och wat doo nog van ieëversjiet) stonte nog pestierkes van de H. Femielie, de pestoer van Ars, het . Hart, en deH. Phelomena , de patrenes van iemes H. H. H. Hart, en de H. Philomena, de patrenes van iemes dei dan ooch dat beeldsje doo zal gezatten hèbbe.

 

St. Tienes och St.-Theunes St.-Antonius met het vaerkske wiert èn veel kempese dèrpe nog met ’n tradisjoneel volmksfeest gervierd. Dan wiert doo minstes ‘ne vaerkeskop outgloeët och verkocht ènzètten en dan opbieë … As, Mieve, Bochet enz. Feesdoag: 17 jannewoarie.