Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Kepel èn de Hierestrót, ter iere van O.L.Vr.

 

Boe steet het

 

Oan den hók van de Hierestrót en de Steegestrót, èn ’n wee

lengs ‘nen opgesjoeëten eek. Boeëven èn de portiek steet op ’n

koeëpere ploat e klee gedichtsje, gesjrieëven èn 1998

 

Al ’n iew langk, stón ich hei èn Woatersjee.

Tèssen de heis, en vrigger de brim, de broemele en de hee.

Blijf ooch gèè, as ’t effe kan, hei ’n oogementsje stoeën.

Zoe wei de minse al honnerd joor hèmme gedoeën.

Vier e kreiske och ‘ne Weesgegroet, wei ’t ooch ès gebierd

Ter iere van Oos-Lieve-Vroo en Ooze-Lieven-Hier.

Roger Bijnens

   

Histoerie

 

1898: De leeme kepel wiert vervangen doer e steene geboo. Èn den Atlas

van de Buurtwegen van 1846 steet doo ooch e kepelleken oangeteekend.

Op de Ferrariskoart van 1777 steet ooch ontrènt op dezelfde plak e

kepelleke oangedeid. Altelichelek ès het ooch èn den tijd noo de

 “Franse Revolutie” (1789) oafgebroeëken op bevel van de “Sanskelotte”

en hinne “maire”. De volksdeevoosie woas immes verboeie. Op grond

van de fem. Reyskens hèbbe de minse vanne Hierestròt dan èn 1898

de kepel herbód èn steen.

1977: De grond mèt de kepel woert verkocht oan Jiffr. Irène Nijst.

  

Weiveel van de Gènker kepellekes zijn zoe ooch gezatten im sondigs

sachteres te koeëme bèèën ènne plak van èn Gènk-dèrp noo ‘t “lof” te

goeën.

 

Deevoosie

 

Ènne meemoond woert de kepel sjoen versierd, sooves koeme de minsen

doo “Het Roehzenhiedje “bèèën en Maria-lidsjes zènge. As iemes

gestorve woas, koeme de geboere doo bèèë vier z’n zielezoalighèds.

 

Dat Mariabeeldsje

 

Gebeeteld out linnehoot. E beeldsje van “Moeder en Kind” mèt scepter en

noster. Het kènd hilt ‘ne bol èn z’n lènkerhand. ’t Es te vergelijke mèt e

beeldsje van ‘nen onbekènde kinstenaer, tentoengestèld èn Essen. Zelfs

de kroene zijn goed te vergelijke. De versiering mèt sterren op het kleed

och oppe moer achter het beeldsje, wei hei èn Woatersjee, bringt oan ’t

dènke. Dat beeldsje van Essen ès gedateerd èn 1750 (Loate Barok).  Doo

kan mer van oafleeë dat het beeldsje nie aaër ès dan van 1780-1790.

Toch e wèèrdevol stèk. Wei zoo ’t ter outgeziehn hèbbe doen het den

ierste kier out den atteljee van de mèèker vertrok?