Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Zelfstandige naamwoorden: hun verkleiningsvorm

 

In onze standaardtaal, het Nederlands, herkennen we de verkleiningsvorm aan de achtervoegsels.

 

uitgangen:

 

- je: haas - haas-je, roosje
- tje: parel parel-tje, kereltje
- etje: pan pann-etje, balletje
- pje: raam raam-pje, boompje

 

n oos Gnker dialekt s dat toch efkes aaners.

 

1. Verkleiningsvorm door het achtervoegsel -ke (niet gebruikelijk in het Nederlands)

 

- met klankverandering (umlaut) zoals in:

 

lap lepke, haas haeske, boom beemke, appel eppelke,

hous heiske, doehs diehske, stoel stielke, ploum pleimke, kalf kelfke.

 

- de klank blijft behouden (zonder umlaut) zoals in:

 

mes meske, been beenke, kreis kreiske, hin hinneke, pen penneke,
aerm aermke, n ee (een ei) - n eeke, knijn knijnke, kou (koe) kouke.

 

2. Verkleiningsvorm met achtervoegsel -ske

 

- met klankverandering (umlaut) zoals in :

 

de nak het nekske, tak tekske, bank bengkske, hk hikske, sloag slgske, oog eegske,
knoek kniekske, strouk - streikske.

 

- de klank blijft behouden (zonder umlaut) zoals in:

 

baerg baergske, wg wgske, n dieke diekske, prik prikske,
streik streikskes (mv van strouk) , e keike keikske (kuikentje)

 

3. Verkleiningsvorm met achtervoegsel -sje (meestal umlaut!)

 

Wordt gebruikt bij Zelfstandige naamwoorden Soortnamen eindigend op -d of -t zoals in:

 

De hand het hendsje, den hond het hinsje, land lendsje, prent prentsje,

kat ketsje, klot kltsje, hoed hiedsje, road rdsje, noet nietsje,

woerd weerdsje, kleed klidsje, knd kindsje

en toch : prd prdsje, bd bdsje, sent sentsje, pint pintsje

 

4. Bepalend lidwoord

 

Het bepalend lidwoord van de verkleiningsvormen in het Nederlands is : Het

En dat s n t Gnker krek hetzelfde: Het - t

 

- het veegelke - viegelke t veegelke

- het meiske - t meiske (muisje)

- het menneke (mannetje)