Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

GLL 14                      Nog ns, GLL mer n t kort.

 

De klanken en klinkers NL en GD  (Nederlands- Genker Dialekt)

De korte o-klank    idem:    pot, rok, ros, rol, kop, pots

De korte e-            idem:  krek, plek, pen, kelk, mep

De korte a-             idem:  zak, plas, mat , plat, klap

De korte ie-            idem:  viet, riem, ziet, biet, Piet

De korte oe-          idem:  poel, goed, hoed, stoep, moet

De oe- en ie vr de r-   idem: voer, boer, vloer, geboer

                                                       vier, ketier, mier, kiere

De lange ee-         idem:    deeg, leem, leeg, zeef, geen

De lange oo-        idem:  NL: boog, droog, hoog, geloof

                                          GD: boom, stoof, geboo, stoom

De GD-klanke dei ve nie n t NL hiere. De klank s te vergelijke  mt de Franse weerd:

     : Fr.:      mais,  jamais,  trs,      parfait,  aprs.

          GD:     mt,    gelk     segrt,  ztte,     wns  dnke,  brg,  trg

  : Fr:     semaine,    lhiver,   faire,      clair

             GD:   ne kn,    v,      wre,    lr

  :     Fr:       compter,   bientt,   tromper,  trop

             GD:     ich km,   strt,       jmmer,   sjppe,  kmkmmer, ttoo,

Oa  oa:  Fr:      trente,   le vent,       genre,   quarante,   entre

              GD:    oan,      de zjoant,  goare,    de moag,   koarte, droage, moager

Ae  ae;  Fr:      Germain,   la main,                  le train,   maintenant

             GD:     de baen,   de maert (maeret)  daerm,   daere,  maerkof

Ietbezonners:  Oos Gnker s twietoonig d.w.z.  dat ver dezelfde klinker (klank)

                         op twie meniere konnen outsprke: 

 De korte stoettoen (stoottoon) STT  en de langere sleeptoen (sleeptoon)SLT

Het versjil s oaventou lestig te hiere.

Stt: bnne = binnen   SLt: bnne = binden  Stt: drkke= drukken, Slt drnke = drinken

Stt: zge=hout zagen  Slt: de zge= de zegen  Stt  tien steen = stenen,

Slt: ne steen= een steen  Stt: tien baerg = bergen Slt: ne baerg= een berg