Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

GLL 2        Beginne ve troan?         LANSEM en HELOP

 

Ooze Gènker    è È klank    klinkt wei  èn de Franse weerd: très, après, mais, parfait, èlle. 

Èntige Gènker weerd;   mèt,  het gelèk, het kènd,  kèmt,  dènke,  drènke, de wènd,  wètte,  trèkke,  zètte,  hèbbe,  dèk,   vènne

het dèrp, de mèlk, drènke.

En nou, lèèze. 

Ich slóp èn me bèd.                       e      stek,  mes, spek, vlek

Dat lèt niemes nie.                        è      trèg,  wèt,   zètte,  mèlk                                                                

Doo moeste goed op lètte, aaners ès het mis.                 

Ich bèn oan ’t lèèze.

Zèk, dich bès mich ‘ne fijne.

Alle doag, das veel  te dèk.

Moeste den toun (hèg) nog sjèère?

Ènne hee loep ’n kèd sjip. Dei mès moakt hierè  nèst onner de panne.

’t Ès de hin dei  eeër  lèkt.

Dat kènd haa ’n doehzendste gelèk.

’t Ès nie alle doag kèrmes.    Dèè kèmt noets nemie trèg.

Nou konder gerèst  ‘ns rèste. Vèssers vèsse mèt  ’n nèt