Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

De Roehzekrans.

Bij de besjrijving van de ‘deevoosie’ koeëme ve dèk out bij het Roehzenhiedsje en de Roehzekrans. Ve moogen dan ooch stèlle dat het bèèë van het Roehzenhiedsje en de Roehzekrans ’n illement ès van oos volkskiltier, e stèk aerfgoed. Het woas ’n deel van het moatsjappelek lèève. Oos kepellekes beteekenen dan ooch mier as e plèètske, ter iere van O.L.Vr. och ‘nen hèllige.

Het Roehzenhiedsje: Da’s eene noster rond.

Mer begos mèt ‘De twelf artiekele van ’t geloehf. Dan ‘Ooze Voader’, Drei Weesgegroetsjes, Glorie zij de Vader, de Zoon en de H. Geest. Gelijk het was in den beginne, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Dan de vijf tiensjes, tèsse ’n Ooze Voader en ‘ne Glorie….

De Roehzekrans.

’n Deel vrooge -
Wèèmen ès op dat gedacht gekoeëme?
Weilang besteet dèè al?
Wei zit dèè èneen?
Van boe kèmter? en gót zoe mer wijer

Ve zille perbeeren ’n antwoerd te vènne.

De Roehzekrans begint krek wei het Roehzenhiedsje.

Mer dan, drei kier de noster rond. Dis, 15 tiensjes.
Maer, bij èlk tiensje, een van de geheime (mysteries) èndechtig out het lèève van O.L.Vr.
Ver vènnen èn ’n Vesperale out 1950 dei miesteeries . Ve zillen het toalgebreik volge, zoedis èn ‘t NL.

1° krans: De vijf Blijde Geheimen.

1- De engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria.
2- Maria bezoekt haar nicht Elisabeth (de moeder van St.-Jan de Doper)
3- Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem
4- Opdracht van Jezus in de tempel.
5- Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

2° krans: De vijf Droeve Geheimen.

1- Jezus bidt in doodsangst tot zijn Hemelse Vader. (In de Olijfhof)
2- Jezus wordt gegeseld.
3- Jezus wordt met doornen gekroond.
4- Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. (De Kruisweg)
5- Jezus sterft aan het kruis.

3° krans: De vijf Glorierijke Geheimen.

1- Jezus verrijst uit de doden.
2- Jezus stijgt op ten hemel.
3- De H. Geest daalt neer over de apostelen.
4- Maria wordt ten hemel opgenomen.
5- Maria wordt in de hemel gekroond.

Dat Roehzekransgebèèd woert oanziehn as ‘nen oaneengereigde krans van roehze.
(Bedènk alle eegensjappe dei oan roehze tougewieëze wèère.)

Poos Leo XIII niemden him: "Het brevier van Maria".
Poos Gregorius XVI hit him erkènd en goedgekeerd de 27° jan. 1832 en him verrijkt mèt oaflótte.
Joere loater begos mer mèt de ‘Broederschap van de Rozenkrans’ Dit gebierde zoe: 15 persoene bèèden èlken doag ’n tiensje, èndechtig een van de 15 geheime. De nooste moond mangelde ze van miesteerie; zoe draede dat rond, zonner èn.

D’r besteet ooch de Groete Roehzekrans.

Vier èlk Wggr. woert ‘ne korte zin, gekoppeld oan dat miesteerie viergelèèze. As mer dan hielegans rond woas, volgde de littenie van O.L.Vr. en dan dei van Alle Hèllige. Wei lang doerde dat dan ? Dat hóng van de veerbèèër oaf.

Oktoober ès de Roehzekransmoond.

Èn hiel veel, vieral groete houshaages, zat men e slievroobeeldsjen oppe tóffel mèt ’n brannende kars ze bèèden dan e Roehzenhiedsje.

Ontstoeën.

Volges S. Axters (gesjiedsjrijver ieëver deevoosies èn ’t Vloamse Land) hit Alanus de la Roche och Alanus de Rupe (Fr) (+1475) de Mariaspalter oafgewèrkt, dèè al èngedeeld woas (1408) doer Hendrik van Kalkar èn groepe van 10 Wggr. + Ooze Voader.

Kartuizer, Dominicus Pruthenus van Trier (+1460) haa al het sistèèm van de ‘geheimen van Maria’s  lèève’ èn gedachte genoeëmen en terbij gezatte. Dit gebèèd woas kloor en deidelek vier ‘jan en alleman’.

Èn de kloesters bèèden de priester-kloesterlinge hinnen doagelekse brevier. De leeke-broeders moste nie ‘breviere’, maer, ze mosten èlken doag ’n oantal ‘Ooze Voaders ‘bèèë. Óm den tèl bij te haage moeke ze ‘ne krans; ’n koord mèt het krekke getal kneep trèn. Ternoo moeke ze ‘ne rank mèt hoote bollekes. Noo allerlee medelle, koem ten-lange-lèste de ‘paternoster’ te viersjijn. Nooderhand èsser oangepast oan de Roehzekrans en hitter het medel wei vèè him allewijl nog kènne.

Paternoster: ‘nen oster ‘ne noster , kèmt dis out het latijn

Pater noster = Vader van ons, oangesproeëke: Onze Vader.

Beleister nou ooch ‘ns het lidsje van de Rollezengers: Ooze Voader