Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Het Lourdeskepelleken oan het kreispint vanne Heiweierstrót en de Kneipstrót.

Boe steet het?

Oan het kreispint vanne Heiweierstrót en de Kneipstrót. ’t Hit e goed verzèrgd vierkoeëme. Het beeldsjen hit het opsjrift: Banneux (Maagd der Armen) En toch ès het e beeldsje van O.L.Vr. van Lourdes. (Doo zal woal ‘nen outlèg vier zijn.) ’t Es wier zoe ‘n ‘nis-kepelleke’. Dènkelek vint het z’nen oerspróng èn e vrigger boomkepelleke.

Histoerie

Ooch hei wier gebód as vervanging van ’n aad boomkepelleke, dat doo zieëker mier as 50 joor gehangen hit. Want, doer ‘ne stèrm, èn 1957, woas dèè boom gebroeëke, doen hèbbe ze mer ’n steene kepel gezatte. De fem. Achten – Daenen out Diepenbieëk kocht de brikken en de panne.

Oannieëmer Louis Cops hit de kepel doen vier niks gemetst. De fem. Casters hit de imgèèving doen beplant. Èn 1977 woas de fem. Schevenels - Maes doer erfenis eegenaer gewoere. Het onnerhaad gebiert doer de geboere.

Deevoosie

Joerelang woert doo den 1° mee een mès opgedroagen èn oeëpeloch. De ómgèèving van de kepel woert dan ekstra versierd. Wei op zoeveel plakke koemen de minsen ènne meemoond doo sooves het Roehzenhiedsje bèèë.