Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

St. -Barb-kepel oppe Boksbaerghee

 

Boe steet ze?

 

Ze steet èn den hók van het dreikentig park boe de Boksbaergstrót en de Landwaartsloan bijeen koeëme. Èn het park , bij de groete klok en het beeldsje van het ‘heemenneke’ en het ‘heevrooke’, sjitterend verzèrgd tèsse de beem.

 

Histoerie:

 

1953: Op oandrènge van de bewoeners vanne Boksbaerg bódde de moatsjepij ‘ De kleine Landeigendom’ dat kepelleke èn dezelfden trant as de heis . Nèèrgezatten ter iere van O.L.Vr. . Het pestierke stond èn ’n nis. Doer verabzjakkerij van god-wèt-wèème, ès dat beeldsje oets (1957 ?) vervange doer ’n hoote kreis.

 

1957: De kèrkfebrik van Boksbaerg bestèlt bij beeldhouwer Frans Cox out Maasniel e St.- Barbarabeeld . Dat pasde èn dèèn tijd bèèter bij het doageleks lèève van de bewoeners; het woere pètmanne, zoewoal vanne boeëven- as vannen onnergrond. (de foa)

 

Dat beeldsje (half-verhieëve) ès oan den achterkant èngemetst. St.-Barbara mèt den toere en de pètlamp. Onneroan, twie koolpètters mèt ’n pios (pikhouweel) Allewijl (2007) steet èn de nis, achter gloas, ‘n O.L.Vr.-mèt- Kènd-beeldsje.

 

Deevoosie:

 

De klasse van de sjool, koeme vrigger èn de meemoond doo nogal ‘ns bèèë. ‘nen Offerblok ès doo noets verziehn. Doen de sakrementspersessie nog outgónk, woert doo oane kepel de lèste zèège gegèève. Doo woert de persessie dan ontbonne.