Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

O.L.Vr. van Lourdes, Hovenierslaan Winterslag tuinwijk

Boe steet ze?

Het STONT oppen hók tèssen de Hooveniersloan en de Weierstrót. ’t Woas ’n nis-kepelleke, gemetst mèt Wèntersloagse brik op ‘ne sokkel van melòng (helle èn blèk gekapde netiersteen). Het ès verdwieëne, oafgebroeëke noo 1978.

Histoerie

Gebód èn 1950 doer de ‘Mijnwerkers Brancardiers’; koolpètters, dei mèt noo Lourdes trokken en nog altoes mètgoeën op bèèvert óm zwoer "aanersvalieden" en zwoer zikke bij te stoeën. Èn 1954 het ‘Mariajoor’,; hèbbe ze ter ‘ne spisioale steen èngemètst mèt "Mariajaar 1954".

De moatsjepij: Cockerill- Ougréé-Providence et Esperance- Longdoz woert eegenaer èn 1968.

Deevoosie

Van volksdeevoosie ès hiel wienig of niks gekant. De wichter van de Broedersjool èn Wèntersloag koeme doo èn de meemoond mèt ’n oaleke klas woal ‘ns ’n tiensje bèèë.