Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Het Slievrookepelleken oane Koatsbieëk

Boe steet ze?

Oan het kreispint mèt de Eekelaerstrót. Immedim, ‘ne rank van liegistrim. Van bènne, sjoen verzèrgd. (ogg 2007) ’t Es ‘ne vrij klassieke boo, gemetst onner e pannedoak. Boeëven de dier ’n boog mèt opsjrift: “O.L.Vr. van Smarten B.V.O. (Bid Voor Ons). Èn de nis boeëven den altoor, zit Maria mèt hiere gestorve Zoeën; een piéta.

Histoerie

Iers e kepelleke van 1916. Het mos ploats moake vier den oanlèg van de kenoal. ’t Ès opgericht doer ‘iemes’ boevan vanalles vertèld woert. Hèè zoo op ’n roar menier oan z’n èn gekoeëme zijn. (Verdrónken ènne Koatsbieëk?) Me, d’r ès niemes dèè den echden onnerbènnel kènt och vertèlt.

1949: gebód doer Bartholomeus Geraerts en de fem. Louis Steegmans-Geraerts. De geboere, dei doanig mètgeholpen haaë, vonte dat de kepel ooch van hin woas en nog ès.

1956: besjrieëven op noam van de fem. Geraerts-Oreye.

Boevier ze tougewijd woas oan O.L.Vr. van Smarten, ès nie gekant.

Deevoosie

Soame mèt het Mariabeeldsje vènder doo ooch nog het pestierke van St.-Antonius mèt bók en Kènd, O.L.Vr. van Lourdes en St.-Jozef mèt het Kènd. Maer, wei dat ooch ènne meemoond, wei ieëveral de gewènde woas, koeme ze doo sooves ooch bijeen óm te bèèë. As iemes zwoer zik och gestorve woas, koeme ze doo ooch de Roehzekrans bèèë. Vanoaf 1960…… ge wèt woal.