Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Kool

Op feesdoag wei mèt St.-Barb, wèèren ter altoes van de stilgezwieëge verhoalkesèn oos oere gebloeëze. Dit joor mankeerden het ooch nie. Naarke vertèlde: “As koolpètters krieëge ve ènne zoeëmer 300 kg en ènne wènter 400 kg kool. Ve mosten dat zelf, och lótten oafhoalen oan de ‘kleene voant (kleine verkoop). Vèè hoalden de kool mèt de remork, dan moste ve de koolmersjang nie betoale, versteeste? Bij het bènnevoare door de baskelöör gewoogd, dan goeën loaien en via de beskul trèg op hous oan. Me leep wei ver woere, stopde ve drei krouke mèt elk 20l woater ènne koffer. Tèssen de streik oan ’t bèsken achter de boo sjèdde ve dei krouke leeg. Zoedis; 60 kg kool prefijt…!!”

Geleefder dat ze zich heie ter nog oan verknieëkele? Zoe te hieren en te zeihn oan z’n ooge moet het braa deegd gedoeën hèbbe.

Dèè zit er waermkes èn.
Die zit er warmpjes in.
Is kapitaalkrachtig.

Doo moetder geene kal oan verniele.
Daar moet je geen praat aan vernielen.
Dat is geen praat waard.

Doo ès ’n hoor ènne boeëter.
Daar is een haar in de boter.
Daar is onenigheid (misnoegen – ruzie)

Ich kóm klappei lichte. (kepei lichte)
Ik kom nieuws lichten.
Ik kom nieuws garen (vergaren)

Ich rees mèt de sjoehntram.
Ik reis met de schoenentram.
Ik ga te voet.

Dèè kènt den onnerbènnel.
Die kent de ondergrond.
Die weet er het fijne van.

Da’s eene mèt króm vinger.
Dat is iemand met kromme vingers.
Heeft al eens gestolen.

Hèè loet het mes èn ’t vaerke stèèke.
Hij liet het mes in ’t varken steken.
Begon aan iets, maar maakte zijn werk niet af.

Doo zilste mer din strintsjes van kakke.
Daar zal je maar dunne strontjes van kakken.
Dat zal je niet veel opbrengen. Dat is niet fameus.

Dèè hit het rechde hoor nie.
Die heeft het rechte haar niet.
Opgelet, die deugt niet. (onbetrouwbaar)

Dèè zal ich ‘ns oane gang helpe.
Die zal ik eens aan de gang helpen.
Onder druk zetten. Aan ’t werk zetten.

Dèè zal ich ‘ns oppe gang helpe.
Die zal ik eens op gang helpen.
Helpen met raad en daad bij de start.