Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Aerme Sinterkloos

E verhoalke, vasgepind op de lèste noovember 2011. Het joor loep op z’n verslieëte been, het nouw joor douwden al oppe bel. Ve woere nijg im oeëpe te doehn. Deesember mèt de feeste van St.-Elooi, St.-Barb, St.-Lucia, St.-Silvestrer, St.-Cambrinus, en al daaner, draeden al bènne. Sinterkloos en Kèrsmis nie vergeèète.

‘ t Ès roar, me Sinterkloos hit het allewijl ooch nie onner de maert.

Geleefder het nie? Zal ich óch dan toch ‘ns iet vertèlle?

Oppe kop van oos strót steet al braa lang e groet maggezijn leeg. Oaventou nog stiekem gebreikt doer… vier…, nie al te froai aktievieteite…. Verlieë wèèk stont doo ‘ne pèèrdewoage. ‘ne Man droehg ‘ne groeten helver hoei, ‘nen aanere ’n oaleke bot geporst stroei noo bènne. Den doag ternoo stont oan de groete sjijfpoort ‘ne groeten opligger. Z’n oaleke vrach, groete en kleen kertónge doehze woere ze doo oan ’t losse. Gee floo bezae wat doo goonde woas.

’n Poar doag loater koem bij Dirk, een van oos geboere, de smieëd im de hoeve van z’n pèèrd bij te wèrken en de ijzers te vervange. Ich woas vier de zoeveelste kier dei verrèkse eekebloar oppe groassef bijeen oan ’t sjaare. Koem doe ‘ne wat roar geklidden hier mèt ‘ne faerme board verbij soame mèt ‘ne kleene slanke kleerling mèt zoe ’n fliodderpots mèt e pleimke op z’ne kroezelbol. Dèè kleene zwarte leede mèt e zeel ‘nen hiele sjoene witgrijze sjimmel, verziehn van prachtige moane en ‘ne start tot hoost oppe grond. Vol bewonnering goapten ich ze noo. Bij Dirk oane poert bènne. Rech oppe pèèrstal oan boe de smieëd bieëzig woas. Doen hèb ich me fóttootoestel mètgesjaard en alles èn perdel gelótte. Zoe ’n noutgelèèze kans kos ich nie lótte sjiete.

Doen pas begos het hiel verhoal.

Soame mèt den helper vanne smieëd koeme ver oane kal en krieëge ve den èndrèk en ternoo de zieëkerighèds dat ver Sinterkloos èn oos midden haaë. Wat Sinterkloos doen out z’ne mouw sjèdde en wat him allemool op z’ne lèèver loehg, doo sjrokke ver toch efkes van.

Ve haaë bedeene kómpassie mèt h’m. Van al wat doo outkoem, hèb ich toch iet onthaage en nou nèèrgepend.

Noets oan gedacht, nie te geleeve, stèl óch dat ‘ns vier !!

Woas doo e menneke dat oan Sinterkloos koem vroogen ofwant ‘r nie wis wat de kerstman vier him onner de boom koem lègge….

- ’t És allewijl im hoerendil van te wèère. De wichter vrooge vanalles boe ich nog noets van gehierd hèb, allemool van dei eelektroonisse speelkes, geene noam, ènker mèt lètters en sijferkes: MP3, MP4, Nintendo, DSI, Ipod 3DS, …, en allemool èn ‘t Éngels.

-Zoe iet, vier ech mèt te spieële en boe ze ooch nog iet mèt konne liere, och vier te sporte, dat moete ze nemie. ’t Moet piehpe, fiehpe, flikkere, toehten en allemool mèt knèpkes boe ze alleen nog hin doume vier vandoen hèbbe.

Sinterkloos roakden hoost ieëver z’n toere.

-Van dat gedoensel boedoer ze twie stèp èn hin oere moete stèèken en as ze dan mèt de villoo joage, nog nemie hieren as hin ‘ne kammejoa verbij kèmt, ze ziehn en kiehke nog nemie boe ze joage. Poptdoof wèère ze tervan…, en da’s lèèveslank.

Jemmich Sinterkloos, maer….

“Niks te’ maere’ en dan dit ooch nog!!”

Heië wille ze dit, en mèrge dat, en ter tèssenèn nog iet aaners. ’t És krek ofwant ze het zelf nemie wieëte. M‘ne sjoene sinterkloosbók hèb ich dan ooch mer oafgedankt.

Me Sinterkloos toch, dat meender toch nie! Wei konder dan nog…?

’t És eene kribbel en krabbel gewoere, opgesjrieëve, doergekretst, en nie eene kier ! Het trok nèrget nemie op. D’r woas nemie oan out te konne. Dènkder dat oos wichterkes ter bèèter van wèère?

Wat gótder doo op zègge?? Ver woeren ter toch efkes stil van.

Soame hèbbe ve Sinterkloos wat getroest en him wat keraasj willen oankalle…., en dat ver him bewonnere…, datter ‘nen hiel spisjoalen ès, dèè ter toch elk joor mer vanhaer wilt oan beginne en dat nog kan volhaagen ooch.

Onnertèsse woere bij de sjimmel ooch nouw ijzere sjoehn onner z’n hoeve genèègeld. Sinterkloos mos niks betoale.

Wat dènkder, zoo Sinterkloos geen hartpijn vielen asser gewoar wiert dat er wichter zijn dei nie kontent zijn mèt watter op hinne leegen telier achtergelótten hit?

Wat zille ve zèggen och dènken as ve hieren och zelf mètzènge van: “Zie ginds komt de stoomboot” en van: “ Sinterklaas kapoentje…”, Bèèter niks zègge…, mèr dènken en bedènke kan noets gee kód.

Sinterkloos, ve zille zèrge dat dat sjoen geërfd volksgebreik nie verloere geet.

Nou gèè!! Ès óch niks opgevalle???

Sinterkloos kalt nogwoal plat Gènker! Dat kan ooch nie aaners, want de sjampnoam van de Gènkenaeren ès ‘de hèllige’ en dei kalle vaneeges Gènker. Dei dan doo al allemool bijeen houzen ènnen hiemel, wat kallen dei doo? Nie oan twijfele…, Gènker.

(Dat maggezijn ès èn september 2013 mèt de grond gelijk gemoakt.)