Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Noets nemie gewèd.
 

D’r zijn zoe van dei verhoalkes, dei joeren ternoo nog vertèld wèère en boe dan nog ‘ns hartelek im gelache wiert. As het dan nog iet ès out de jóngen tijd, dan deet dat nog mier deegd.

 

Zoe heb ich ‘ns èn ’t lank en èn ’t breed hiere vertèlle van ‘ne gróp jóng gaste, dei kiltier hoehg ènne voan droehge en doobij goed geantreneerde daasers woere, dei op kamp mochten èn Zeid-Frankrek. Den hiele gróp, oangevèld mèt èntige veermannen en e koppel koeëkmoeders vertrok mèt de bis.

 

Ze kampeerde bij ’n hiel groet boeregelèèg, goed gesjappeerd im zoe ‘ne gróp al te bieë wat ‘r vandoen haa. Hinne kampleider niemde ze Free en Sjippie woas wei gewènde de sjeföör vanne bis.

 

As de gróp èrget op een och aaner stadspleintsje ’n vierstèlling goehf, broch Sjippie hin woal ter ploatse. Verkierd voare; noets och van ze lèève en altoes goed op tijd. ’t Zoo mich dan ooch niks verwonnere datter dan doo ooch nog mèt de klak rondgónk im wat ekstra zót èn ’t bekske te krijge.

Sjippie bewierde van z’n eege, datter geen moul Frans kos. Ze mosten him dan doo ooch mèt gerès lótte. Maer, Sjippie woas zoe eene, wei ‘r ’t diehg, dat wèt God noch klee pierke, dèè altoes en ieëveral z’ne plang kos trèkke. Vier al vonter ’n oplossing.

 

As de gróp èrget op een och aaner stadspleintsje ’n vierstèlling goehf, broch Sjippie hin woal ter ploatse. Verkierd voare; noets och van ze lèève en altoes goed op tijd. ’t Zoo mich dan ooch niks verwonnere datter dan doo ooch nog mèt de klak rondgónk im wat ekstra zót èn ’t bekske te krijge.

 

Wètder wat Sjippie woal mos doehn? Elke mèrge noo ’t dèrp im broed te hoale bij de bekker. Im vier dèè brómkieëtel ’n parkeerplak te vènne, dat woas oaventou im te verrèkke. Maer wei al gezagd, Sjippie trok z’ne plang. Elken doag vijfentwintig begètte en eene krwasoa im Free plezier te doehn.

Doen dei leiders op ‘nen oovend bijeen zoete, koeme ze oane kal ieëver dèè krwasoa.

“Zèg, Sjippie, lèg oos ’ns out, ès ‘t ‘un’ och ‘une’ croissant?”

“Kan mich niks sjille, de hèbs elke merge d’ne krwasoa en dan moeste maer kontent zijn”

Free loet nie los en im Sjippie wat te farradzjieë, zatter e beemken op ieëver dèèn ‘un ‘och ‘une’. Ten langelèste woert Sjippie dat miehg.

“Free, zille ver ‘ns wèdde dat ’t krek ès wei ich dat vroog?”

“Da’s goed, as ’t krek ès weistich het vriehgs, dan betoal ich twie flesse ‘Côte du Rhône’.”

“As ’t verkierd ès wei ich het vroog, dan betoal ich”, hikde Sjippie oan. Geteige genóg.

Maer, Free haa nie gerèèkend op Sjippie z’n talent. Sjippie dacht: Free, dich nie menneke, nou hingsten troan.

 

Saanerendoags, doen Sjippie de zieëveste kier noodegang met z’n bis noo de bekker vertrok, konder rooie wèème lengs him zoet. Free verknieëkelde zich al op z’n twie flesse wijn. Hèè zooter ‘ns faerm mèt konnen outpakke. Sjeef hoeler Sjippie ènne mot. Maer Sjippie bezjeerde van geen vin. Ooch geene kal te hiere.

 

Sjippie, dèè bei godsgenooië toch gee Frans kos, wei Free dach, diehg z’n bestèlling boe Free bijstond.

“Comme toujours, vingt-cinq baguettes et D E U X croissants, s’il-vous-plaît.” Free ver-

sjoeët zoe fèl, dat z’n brók hoost oafzakde. Z’ne mond voel oeëpe. Hèè wis nie watter hierde. De medam vanne bekker hoalde de brie, langk en dik wei ‘nen hennige knèppel, soame verpakt èn ‘ne groete zak. De ‘deux croissants’ stoek ze èn e sjoen bloo gespikkeld tietsje.

Sjippie betoalde, poek al bijeen en zonner noo Free im te kiehke, vertrokker.

 

Doen de dier achter hin touvoel, ketste Sjippie:

“Woas ’t nou krek och verdool ich mich? Deux croissants, ès toch nie verkierd? he Free! En nou? Honnerd meeter wijer ès e winkelke, doo verkoope ze ‘ Côte du Rhône’! “

Free kos nie aaners as oafdokke.

 

Wat hèbbe dei begeleiders sooves Free tèsse gehad, zoe van:

“Free, wei moet dat nou, ‘un’ och ‘une bouteille’? Un och encore une verre s’il vous plaît. Me, weiste ziehs he Free, deux bouteilles ès altoes krek! Santee!”

 

Free woas rap outgekald, nog rapper aswant de flesse leeg woere. Sjippie, verknieëkelde zich op zijn biert. Want im dèè leepe Free liggen te hèbbe, moste èèl vrig opstoeën.

 

Wat vas steet wei ‘ne pelaer ènne kerk… Free hit mèt Sjippie noets nemie gewèd.

 

Theo Achten 2007