Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

De Poert ès oeëpe.

 

20 April woas ‘nen hoehgdoag vier Kattevènne:

Oeëpening van d’ierste ‘ Nasjenoal-Hoehge-Kempe-Poert’.

E waerm zonneke koem al ’t gekoeëme volk verwènne,

’t Woas ofwant ze haaën de zon spisjoal opgesjoerd.

 

Doer dei ‘Poert’ ontdèkt ge ’t prachtig landsjap,

Waanelt ge (och per villoo) doer hee en bès,

En bij èlke gezatte stap,

Zieder wei sjoen oos Limbirg ès!

 

Èn de Kattevènne ès hiel wat te belèève:

Sportkampe, pèèrdrijë, mieniegolf , den hiele zoeëmer doer,

Mèt boeëvenop, op kios e konzèèr tèssendoer!

 

Ge kont er ooch het Europlanetarium bezikke.

Doo brènge ze den hiemel hiel kort bij,

As ze mèt teeleskoopen op de sterren en planeete mikke.

De moeite wèèrd, geleef mich vrij!

 

Asder dan toch èn de geboere zijt,

Moogder ’t Heempark nie vergèète,

Van de Kattevènne tot doo ès ’t echt nie wijd,

En doo hèbbe ze ooch nie stil gezèète. !

 

18 mee woas ‘t ‘Buur-Natuur’-doag,

Mèt ’n woagewijd oeëpe heemparkpoert.

En groet en kleen kos er oan de sloag.

Wèdden dat den doag nie lang genóg hit gedoerd!?

 

Heempark, Europlanetarium, Kattevènne!

Drei troehve, hiel kort bijeen.

Drei plakke vier mèt hiel de femielie te verkènne!

Dis, ich zoo zègge: “ Alleman doo heen!!!”

 

(mei 2008)