Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Rópsepersessie

 

Spisjoal gesjrieëven en versjieënen èn ‘Vèè kalle Gènker’ september 2007

 

Oos Limbirgs Bronsgriehn Eekenhoot,

altoes al geprieëzen en bezónge,

ès dit joor toch woal hiel aerg geploogd,

doer dei massa kroupers, dei op en oan hin hónge.

 

Pietsje vier pietsje koeme ze oangesjoeëve,

wei e langk persessielènt.

En elken eek, vanonner tot hiel boeëve,

veraanerden èn e grousdik vriemelend rópse-loozjement!

 

Hin heerkes zèrgde vier veel mezierie,

ontstoeëken ooge, jieëk op elk stèk bloet vel.

Alleen den aptieker, dèè goei zoake die,

Mèt iemers zalf en tiebkes zjèl.

 

Groete middele woerten oangesproeëke,

‘nen hillekopter hit ze op wolke gif getrakteerd.

De brandweer blieëf ze mèt vier bestoeëke,

en hit zoe doehzende rópse gekremeerd!

 

Het groas kos mer nemie maeë,

en de was mos driehge bènneshous.

De wènd loet de heerkes hoehg opwaeë,

en de minse blieëven ’t liefste tous!

 

Mèt man en macht woert de ploog bestrieë,

Ieëveral haa men haan te kort.

Tot zelfs het lèèger hèlp koem bieë,

Allemool mèt een doel, dei voulighèds mos vórt!

 

En nou ès ’t wachten op de wènternachte,

en hoope dat de vriezeman ze bèst zal doehn,

zoedat al dei ongeboere rópse èn de eekes,

dei op ’t vierjoor wachte,

viergoed noo de ‘rópsenhiemel’ goeën.

 

 

 

Spelling 2001 - stem: T.A.