Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Mijn toeht
Theo Achten

Toehte, n toeht, da s ne pepiere zak, broun och wit, n tiehtsje kermelle, dat knder.
Toehte, janke, brille, jingkstere, kke, dat ooch, vaneeges.  Dr zijn noch toehte, per eksempel: de toeht van e sjiep (schip), vanne brandweer, van nen ttoo, van ne krmman van vrigger enz..   Wmen hit nog noets n toeht fritte bnnegespeeld ?

Vrigger, n wme wt dat nie, kriege minse dei oppe pt wrkde, koolbngs; nne zoemer dreihonnerd kieloo en s wnters vierhonnerd kieloo vtte kool per moond.  Zjang, ne Gnker koolmersjang (handelaar) voert dan d kool mt e keddelke van e kammejoake (vrachtwagentje) noo dei minsen , vieral oppe setees (tuinwijken).  Me, noo nen tijd woeren r gepensjeneerde koolptters en waerkvolk vanne boevegrond, dei pensjoenbngs  kriege. nne plak van witte koarsjes, woeren dat grien.  Doo koste ze ooch moagere kool vier krijge out de ptte rond Leik (Luik).  D kool hoel langer tiege, braan zeiverder op, hoost geene stp (stof) wienig dmp en d stnk nie.

Zjang haa t gouw nne goate, want, kemerse zoet hm n t bloed.  Asser pensjoenbngs kos vaskrijge, langden r de minse noovenant vier- och vijfhonnerd kieloo kool vier zoene bng en de vrach vier niks.  Mt dei pensjoenbngs hoalden r dan n Leik moagere kool, d r verlap-
den oan de minse dei nie oppe ptte wrkde.  Zne prijs woas dan ooch goed gepperd.
Das nogal diere kool, Zjang
Joe, me doo kan ich ooch niks oan doehn, das de prijs en ich kan d toch ooch nie vier niks n Leik goen hoale.  Ich moet doo dk hiel lang wachte ier ich geloai wr.  En, das kemers. riplekeerde Zjang.  Zjang voert nogal dk noo Leik.  Nou moogder wiete dat Zjang nie woas wei  jan en alleman.  E goed jnk, maer, oaventou ooch e vies man, d nie mt zich loet solle.  Zag r watter meende en meenden r watter zag ?  t Woas nie altoes ve deidelek.

Op ne goeie kier draeden r n Sjeratte  vanne pt de wg op.  n Poar honnerd meeter wijer op Tngeren oan, stonte de zjendaermen oppe wg. 
Dedzjie, nou hb ich ooch nog doehzend kieloo te veel geloaie.
ArrterStop, Contrle  Les papiers et carte didentit sil- vous- plait. zag de groetste.
Dat verstont Zjang, want h woas vier den oerlog ooch seldoat gewst.  H mos ooch outstappe.  De kleenste kroep nne kebien , kiek doo ns rond douwde op dat rond  bakkeliete sjijfken n t midde vanne veloa (stuurwiel).  H woo toehte, mer niks toeht, nog ns , en  nog ns, nikste mejae (middel), geen toeht  H poek zne bk en begos te sjrijve.
Miljaar dedzjie, grmmelde Zjang n zn eege, nou hm ich e perses oan mn brk.
De kleene stapden out en die zn ronde immedim (rondom) dat keddelsdnk van Zjang.  Vanachter wieser op iet.
Den immatricul est sale, invisible
Verrk mich nou  Zjang poek n vod en vgde de nimmerploat zeiver, tot ze wier wit en roed outzoehg.  De gloaze vanne achterlichte woerten dan ooch mer ns oafgevgd, want dei hngen ooch vol oangedriehgde modder.  De kleene wies op n katoog, dei alleen mer oan de lnkerkant hng te bengele.  Menneke-zjendaerm sjrief vanalles op, en doen mos Zjang dat opstel onnerteekene.  Zjang bekiek dat ns en rfde mteen de bk out menneke-zjendaerm zn haan.  Zit Zjang:

Loop mich noo de kloete, dat teeken ich nie.  Dat kan ich nie lze en dat verstn ich nie.  Was dat hei allemool !?  Onnertsse woas de groetsten er oppenouw koeme bijstoen.  D kos e bitsje Vloams.
Die onpare katoog derrire, pas rglementaire.
Zij noo achter, kiehke, zit Zjang:
Was dat vier dikke zeever, man, das geen katoog, das n honsoog.
En, den immatricule is niet te lezen.
N ?  Kiehk dan mer ns tegoei ! Wat s dat ?  Och konder nie lzen och zietder nie tegoei ?
Doen koem de toeht oane  biert.
De claxon, de toeter, ne marche pas.  h, gaat niet.
Km mich nou nie zoagen och zeevere, km maer ns mt!

Imdat r toch iet sjol oan d klaksoa, haa Zjang de dree verbonne mt e klee levjeeke (schakelaartje) en doo haa r n aaner toeht oangezatte van n aa ttoobis van Mandes.
Zit Zjang: Moes tich toehten och moet ich toehte ?  Wat die (deed) Zjang ?  H hfden efkes oan dat levjeeke en het toehte zoe hel, dat op ze minst hiel Sjeratte wakker sjoet.
Nou g, was nou nie n orde ?  En doen broek Zjang los
Begin oer gezt mer oppenouw te sjrijve, en, n t Vloams, dat ich dat kan lzen en verstoen.  Ge krijgt twie meniehte, as t langer doert, zal ich ch ns helpe, dat oer oeren ter achter drei joor nog van toehte!
Zjang wachtde nie, h zat ze krakkemikkig dnk oane gang , goehf gaas Me, vierdatter vertrok, douwden r nog ns oan dat levjeeke en lachentaere kkden r noo de zjendaerme:
Hierder t nou, wei goed dat ze geet, mijn toeht ?.

Stem : Theo Achten