Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Lammeteere

Jozef Roux

Hbste mich vanzelve !
Wei s zoe iet toch maer gebierd ?
Kroep trop, trden ternve
en zn brk woas wier gesjierd !

Aste n sekon (seconde) nie tous bst
och kiehkste mer efkes nie,
vernielter dich hiel de nst
en zit dat t iemes aaners die (deed).

Dei voul snotjing allewijl,
haage nrget hin poete vanoaf.
Poaiste (sus je ze) ze vier tijd en wijl,
sjppe ze dich dieper n t groaf!

t Woas aaners n oozen tijd!
Niks te kikke van dit och dat!
Goen moste, dek oere wijd,
al woas t bwg vier hond och kat.

Outlache woert oafgelierd,
en zoet ooze kop ins vol leis (luizen)
woerter petrol opgesmierd
och moste b vier het kreis.

De woers e stoot diehvels knd,
och nen noagel oan hin doedskist,
maer, dat woersten al gewnd,
al haaste lngs de pot gepist !

Menneke, kom dich ns heirt !
Wat hbste wier outgestoeke ?
Ich kneep dich oan den teir (tuier
as me bloed begint te koeke.

Ins faerm op dn kont klatse,
want dat kan nie blijve doere.
Dat zijn smierige fratse.
Foei! De vrooliekes outloere!

Vier ooze nouwe pestoer,
hbste dn klak nie oafgepakt!
De gadsde (rende) ter maer vandoer                                                        
och haaste n dn brk gekakt ?

Moak dich e kreis vier t te!
Zt dich sjoen recht op dijne stoel!
En t smetsele (smakken) vergte
Woas t dijn versjt dei doo wier voel ?

Gank bouten e speelke doehn.
De leeps mich hei onner de viet.
Bn de startels (veters) van dn sjoehn,
och ich sjrijf het noo zwarte-piet!

Zoe gnk dat dk oaneenoan,
Van smrges vrig tot sooves loat.
V loepe sjouw n den hoam (gareel)
en t brocht allemool geene boat.

Spelling 2001, stem: T.A.