Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

E Zjraarke, ne Zjef en ne Zjang out de Hoehve.

Tssen de zijgvel, oane kant vanne prstal enne wg, stond nen hoehge, breen dikke linneboom.  D stont doo al doen Riehksken en Stiene hin hous bdde.  Onner d boom woert nne zoemer sooves dek, maer zieker elke zondig gekoart.  Dek oan twie tffels tegelijk.  Dei vanne Hoehve koeme mer noo Riehke, want doo woas dan ooch altoes bank  im te koarte.   Wiehze, dat woas t.  Der woert ooch vier ne sent gespeeld; e kwoarsje de jiste en e knepke (vijf centiemen) den ieversloag.  Vier nen avvendans en ne mezr : nen halve frang, vier nen oepe mezr, ne frang  en vier ne sooleslim: twie frang.  Zoe woas dat doo de gewnde. t Gnk er dk heevig oan tou.  Disketeeren en stechele  noo elk spiel; terzonner lkden het hoost noets.

Op ne zondig; oan een tffel zoete voader Riehke, Grrke ze brier, Grrke Steege, Zjef van Niele en Niel van Lewie.  Oan daaner, Zjef, de brier van Zjraarke, Zjang van Lewie, Zjef van Zanderke en Zjef Steege.  Oan een tffel braa rstig, maer oan daaner woert al ns oarig gestecheld.

Oppe mstef (erf) woere Br, Tuurke van Lewie, Nand, Lewieke, Riehksen en Groar van Niel oan t sjriemke zae.  

Zjaarke, nog te kleen, kos nog nie mtdoehn, gnk hertgins (hier en daar) ns kiehke.  Oan den hk vanne tffel, tsse voader en nonk Grrke stonter het liefste; dan kosser n allebee hin koarte kiehke.  H moch niks zgge, aaners verrooiden r hin koarte.  Zjraarke haa zoe lang gesjrgd totter op Grrke zne knei zoet.
Nonk, ich kn de koarten ooch al goed.  Das sjppe (shoppen) , dei roei mt dei hikskes, das kkke (ruiten), mt de pint noo onner, das harte, en de klaovere, dat zijn dei mt drei zwarte bldsjes op e vietsje , fiezelde Zjraarke n nnk zn oer.
Joe, menneke, de kns ze al braa goed.  Maer, niks zggen he .

Doen Grrke Steege de koarte gegven haa., sjppe troehf,
Pas, pas, Speel, Ich gn mt. Niel mos out en t spiel begos.  Noo ne sloag och vijf zag Zjraarken nins:
Kiehk hei, nnk, hei stikt kkke boer en das harte kiening ! D kanter oan zn kroen oppe  kop.  Zoe griets (fier) as Zraarke woas, zoe kd woas Grrke Steege.  Doo woas t speelken im ziep.  Grrke, d al vijf slg bnnen haa, goeide n n franse kelr zn koarten op tffel en vlkden ns faerm.
Nonde-djoe, wei Grrken altoes zag, Nou  ich ins goei koarten heb, kmt dei snotbel het spiel hei bedrve, ondienig jnk.  Menneke, nou hbste mich wat te bakke gemoakt.  Ich haa nog hennig tl n mn haan, zieker nog vijf trk.  Kiehk  mer, ich zoet nog mt twie troehf van oos dam, mt kloaveren oos, kiening en tien.  De dam woas al weg en nou s t honskloete niks.
Dan haaste avvendans moete spiele en alleen goen mt zoen koarte ! voel Zjef n zn rie.  Zjraarke mos vertrkke, niks oan te doehn.

Noo n poehs stoek nins wnd op.  De dikke zwarte wolke sjoeven achtereenoan, echde donnertimp (donderkoppen) t Zoehg r nie goed out.  Ze hierden t wijdeweg al donnere.  Halsieverkop, de tffels hous n, doo woert wijer gekoart.  E klee ketier loater barsden het onwr los.  Rgene, rgene, t woater drief iever de mstef. 


De zouw lengs de wg stond al vol woater.

De jnge woeren onner de sjop goen stoen.  Noo t onwr stonte ze doo nog te goape.  Ze hierde Zjef Steegen en Zjef van Niel tiegeneen kke.
Dei goenever(gaan we) ns kloete, stlde Groar vier.  Zjef Steege zoet mt zne rg noo de vinster.  Br en Groar stoeken n boengrd (bonenstaak) doer het peeskoet  onner Zjef zne stoel doer tot tiege zn viet. 
Was mich dat hei allemool , en ier Zjef kos ziehn wat r goonde woas, woas de grd nemie te ziehn.  Noo n poar kier woert Zjef kriegelig .  H vloeg op, de bouten n en doo haa r Lewieke mt zne kelee.  H sjpden him ns faerm onner zn kont.  Daaner koojing stonten er bij te lache.
Ich zal dich ns liere kalvertoeren outhoale !  Oan den toen te hiere, woas  Zjef oarig kd.  Zjef, trg oan tffel

D sjp onner Lewieke zn achterwaerk, dat zoo ze Zjef ns faerm betoald zette.  Groar hoalden de krouwoage out de koustal en zat him rech vier de dier, de brrige tiegen de moer.

Het getrter mt d boenstoak begos vanhaer.  Noo n poar kier stoete, vloeg Zjef op, en wei ne kooie knijn de bouten n.  n zn voart ramden r de de krouwoagen, sjoet vieriever en loehg zoe langk asser gewasse woas op zne bouk trn.  Ier Zjef vlkkentaere wei ne kietellepper,  zn hiel littenij godvers outgebroakt haa, sprng Groar achter him doer, poek de krouwoagen op en voert richting mskoul, boe ne groete plas broun-zwart woater stont.

Mt dat ze boute zoe oan t terneere woere, koemen daaner koarters kiehke watter oane hand woas.  Doo woert deeze kier geen hensje geholpen och tiegegehaage.

Zjang van Niele  haa r t meeste plezier n.  Lachentaere vrief r Zjef zn woerhed onner zn noas.
Zieste nou, Zjef, aaners bstich het d de kiskloeterij verkeept.  Nou moesten ter ooch maer tiege konne.  Nou ziehste ooch ns wei dat  zoeal  geet. 

Theo Achten