Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord
 

De Gènker kepellekes, groet en kleen.                        

                        

Hand èn hand, moake ve ‘nen hiele groeten toer doer oos Gènker land.
Ve blijven dan efkes stoeën oan alle echde kepellekes, van het groetste tot het kleenste.

Dan konder ondekke wei, weinie en boevier ze gebód woerte en wei ze onnerhaage wèère.

Wat koemen oos minse doo doehn?

Op elk krijgder dan een antwoerd oangeboeie.

Zoe moake ve dan wier ‘ns kènnis mèt iet wat ènne kèrf van oos volkskiltier zit.

 

Vier Veldeke Gènk: Theo Achten