Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Aad Nouts 2010 

Trèkzakke (Nouts - 15 april)

E span wei Jean-Pierre(Jempi) Trippaers en Hugo Martens kómder nog zelden tieëge. Twie men (manne) dei trèkkend out den trèkzak hoale wat er ènzit. Zonner veel kómplemente, zeiver oppe grót (rechtou-rechoan). Dat kèmt ooch zoe oan bij het pebliehk. Mèt ‘ne reesem wijskes out vrigger joere, rech out het hart, ech im zoe spontoan mèt te zènge. ’t Zijn nog twie miezekante, dei spieëlentaere op dat volksinstrement de harte van de minse nog doehn oeëpebleeë.

 

 

Hotel Continental (Nouts - 14 april)

Het gekènde hootel Continental oppe setee èn Woatersjee wiert hielegans vernouwd. Het hotel woas vrigger bewoend doer legöörs. Én 2005 woert het oangekocht doer ‘Nieuw-Dak’. Bij de resteroasie vanne gèèvels wiert rèèkening gehaage mèt de tiepisse bootrant van dei setee. Bènne wèèren de zèsentwintig koamers imgebód tot twelf studioos. Ze wèère loater verhierd oan minse dei woenhèlp vandoen hebbe.

 

De St.-Janssjool (Nouts - 27 miert)

Oane Onnerwijsloan èn Woatersjee zijn ze begos met de oafbroak van den achterkant vanne St. Janssjool. De klasse boe de ‘huishoudsjool’ hous hoel, boe èn den oerlog (‘40-’45) de sjoolsop gekoeëkt woert, verdwijne. Vierleepig wèèren er kontèènerklasse doalgezatte. Ternoo kèmter ’n nouw sjool, dei èn september 2011 moet vèèrig zijn. De boutekant vanne boo blijft behaage, de bènnekant wiert imgebód tot woeninge.

 

Ierebèrger (Nouts - 11 miert)

Noo Luc Dhoore krieëg nou as twiede, krek tachetig joor gewoere prof.dr. Jan Goossens het ierbèrgersjap vanne stad Gènk. Jan Goossens hit as hiel hoehg internasjenoal gewaardeerde lètterkindige ooch oandacht gehad vier de dialekte, vaneeges ooch vier zijn en oos Gènker dialekt. ’t Es doer zijn toudoehn dat ver nou ’n hiel goei spelling hebbe im het Gènker te sjrijve. “ Hèè ès doodoer iemes dèè hiel boanbrèèkend en verdienstelek waerk gelieëverd hit vier oos Gènker gemeensjap,” stèlde ooze bèrgemeester Wim Dries.

Jan hit zoe ontrent 600 weetensjappeleke waerke gepiblieseerd. Jan zag van z’n eege datter mer e middelmóttig verstand hit me woal hiel nousjierig en koppig ès. “Twie ondeegden dei der as weetensjapper hebbe moet,” grapde Jan ieëver z’n eege.

Èn ze ‘Meziehk ènne Gènker Toal’ loeter oos het versjil hiere tèssen dei ‘stoet- en sleeptoene’ èn de Gènker klanke. As eksempel goehf ‘r: Het kintsje (stt) hit e mals kintsje (slpt).

 

De Resteroasie (Nouts - 11 miert)

‘t Ès bekan zoe wijd, de resteroasie vanne gèèvels van de St.-Martinuskèrk ès hoost vèèrig.  De veergèèvel zijn ze oan ’t oafwèrke, ’n deel van den achtergèèvel moet nog oaangepakt wèère.

De wijzers vanne klokken oan de vier kante van den toere wèèren ooch gerippereerd; noo tien joor ènnen dónkel wèère ze wier verlicht. Nou hèmme bratsende och op stap zijnde Gènkenaere geen ekskuus nemie im te loat tinnes te koeëme.

 

 

Vernoam Volk (Nouts - 10 miert)

Hiel vernoam volk oppe fóttoo. Hiel bezonner Gènkenaere, dei al joerelank èlke zótterdig bij ’n apperietiefke koeëmen ichteren ènne Gheinick. Doo zitte twie rasechde Gènkenaere bij: dr. Jan Remans en dr. Michel Indesteege. “Soame drènke ver genóg wijntsjes en snoatsele ve oan tèssedoertjes en dan wiert er oarig wat oafgelache,” wèt Michel te vertèlle. “Ieëver de voetbal wiert nie gekald, want doo kèmt stecheles van”, lache Michel en iere-notoaris Remi Fagard, dei allebee èn lang vervloeëge doag vierzitter van KRC Gènk gewèèst zijn.

 

 

De vierde wand. (Nouts - 20 fibberwoarie)

 

Op het Kèrkplein van Wèntersloag, het sjoenste plein van hiel Gènk, beginne ze op ’t leste van dit joor oan de boo van ’n verzèrgingsènstèlling vier bejoorde minse. Hèè wiert gezatten oan de zoegezagde ‘vierde kant’ van het plein, e stèk dries met streik en beem, boe vrigger e ‘casino’ verziehn, mer noets gebód ès.

Bart Houbregs, (zoeën van meester Houbregs van Wèntersloag) en ze vrooke, Geertje Vandevenne goeën ter €7 meljoen ènstèèke. De boo ès verziehn vier 68 bejoorde. Tieëge begin 2012 zooter vèèrig moete zijn. De ènstèlling krijgt: ’De vierde Wand’ as noam.

 

Het kepelleke (Nouts - 15 fibberwoarie)

Wat vier onmiehgelek zoo moete gehaage wèère, ès toch gebierd. E stèk Gènker èrfgoed ès verabzjakt. Het stedentekepelleke oan de Sjabbertstrót ès met de grond gelijkgemoakt. E kleen heepke brokkeljóng ès ’t eenige dat nog ieëverblijft. Het kepelleke stont doo al èn 1936, gebód en onnerhaage doer de K.S.A.-leede. Loaterhieëne hebbe de geboere zich doo met veel liefde ieëver ontfaermd. Ènne meemoond woert er nog èlken oovend het Roehzenhiedsje gebèèd. Dènkelek wilt den eegenaer vanne grond ter ’n woening op booë. Mèt alle respekt…, me moet dat doovier op zoe ’n menier vernield wèère?

 

Magda Casters (Nouts - 14 fibberwoarie)

Oppe fóttoo, een medam èn ’t wit met e krienken oppe kop; da’s Magda Casters. Ze woert gevierd door de vroolie van volleybalclub DESEM vanne Boksbaerg. Magda ès hiel goed geziehn doer dat jónk volkske. Ze wiert nie vier niks ‘Maake’ geniemd. Ze hit èndertijd de club met opgericht en ès nog altoes hiel aktief èn dei vereeniging.

 

Orde van de Gulle Lach (Nouts - 24 jannewoarie)

Zjef Gabriels ès nemie bèrgemeester…, en da’s deidelek te ziehn ènne ródzoal van het stadhous. Ze pertrèt hingt nou as nieëgende bèrgemeester lengs dat van Lewie Gaethofs.

“Ich bèn nog mer pas weg en ze hèmme mich al opgehange!” lachde Zjef doen ‘r as laureaat van de ‘Orde van de Gulle Lach’ outgeroepe woert en de prijs moch oanpakke.

 

 

1500ste gast èn Herfstvreugde. (Nouts - 24 jannewoarie) 

Nog mer èntige doag gelieë hèmme ze èn Herfstvreugde de 1500ste gast èngesjrieëve.
Mos het toch woal lèkke zieëker, dat het nogwoal ’n echde Gènkse, Zulma Remels, weef van Albert Berben woas, dei ‘ne bekee bloeme moch oanpakke van Guido Vandebrouck, OCMW-vierzitter. 

 

Mèt pensjoen (Nouts - 24 jannewoarie)
 

Ooze bèrgemeester, Zjef Gabriels ès nou met pensjoen.

Terwijle z’n ‘afscheid’ gevierd woert, hèbbe de Rollezengers ‘n belofte gehaage en vier him nog ‘ns hin groet ‘ornaat’ oangetrokken en vier him gezónge. Ze woerten ooch begeleid doer vier kènner van Zjef.  Op ’t èn van den oovend woert Zjef genied im mèt de Rollezengers het lidsje ‘Gènk’ met te zènge. E sjoener oafsloute kos mer zich nie viezstèlle.

 

 

Zjefke Vliegen (Nouts - 15 jannewoarie)     
   
Zjefke Vliegen, ènne volksmond ooch ‘Zjefke Vespa’ geniemd, hit het wijd gebrocht èn ze lèève. Aad Gènkenaer, Rocco Granata hit èn z’ne bók ieëver ze lèève, drei bloar vol gesjrieëve ieëver z’ne jongen tijd mèt Zjefke èn Woatersjee. Zjefke en Rocco zijn vrin vier het lèève geblieëve.