Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord
Aad Nouts - 2009

KRC GENK (Nouts - 26 oktoober)

Op dit eegeste mement hilt alleman dèè begoeën ès met KRC Gènk z’n hart vas vier de matsj op eege plein tieëge Cercle Brugge. D’r ès èn elk geval eene Gènkenaer dèè de spieëlers ’n hart onner de riem wilt stèèke.; da’s pestoer Don Angelo van de Ieteljoanse perochie èn Hoevezoavel. Hèè ès het plein goeën zèègene en hit de diehvels en kooi geeste vórtgejoagd.

Och ‘r de toulótting gevroogd hit oan den dèèken och de bissjop, dat wieëte ve nie. Och het zal helpe, dat wieëte ve ooch nie. Me niemes kan zègge dat ‘de Kèrk’ en de ramplesante van ‘Oos-Lieven-Hier’ ter niks vier gedoeën hebbe.

 

  

Onner Oos. (Nouts - 16 oktoober)
 
De lèste wèèke leept èn Gènk de aksie (bevrooging) van ‘de Gènks’. Geene mins wèt wei ze oan dèè noam koeëme. Mer een zoak steet vas: doo wiert oarig wat oafgekald.

Mèt och zonner sjal oppe kop, man och vroo, jónk och aad… De minse kallen ieëver wat ze van hin stad dènke. Goed och kód, alles moag, behalve achterklap en liehge. Dat ze ooch echde aa Gènkenaere bijeen goeën zètte im te kalle, dat hèmme ve van hiere zègge. Dat zoo nie slech zijn; zoe onner oos.

 

Oerlog. (Nouts - 13 oktoober)

 

Nog nie zoe lang gelieë hebbe ze oppe plak boe vrigger de pèt van Zwarbaerg stond, oerlogske gespeeld. Ontrènt wei vèè èn ooze jóngen tijd, me veel echder; met kleer en gewiere van doen, krek echt. Koeme ve doo Moniek Liebe(n) tieëge. Zjust…, het kinskènd van …, de plis. Ze haa zich hielegans geklid wei èn dèèn tijd. Sjoen…, ech sjoen.

 

 

Honnerd joor Broederssjool. (Nouts - 13 oktoober)

 

De broederssjool oane Sjabbertstrót besteet dit joor 100 joor. De ‘Broeders van de Christelijke Scholen' (FSC) wèère nou herdacht vier hin sjitterend waerk ten vierdeele van de Gènker wichter. De meesters en de jiffrooë van heië hebbe bij dit gebiere nog ‘ns ‘nen toog met (befje - zeeverlepke) (foei) oangetrokke.

 

 

  

Ferdi (Nouts - 13 oktoober)

Out ’n goei bron koste ve vernieëme dat de bekèndste Gènker plis, Ferdi Vanhèngel, zoeën van de vriggere sjieëpe Andree, op de nooste Gènker oovend van Veldeke op 25 noovember 09, èn Den Ichter, kèmt kallen ieëver de organisoasie van de Gènker plisse. Ve kiehke doo noo out.

 

Veldeke Oovend (Nouts - 23 september)

 

De nooste goensdig 30 september 09 geet èn den Ichter de vierde Gènker oovend van 2009 doer.

Alex Lambrechts kimt vertèllen ieëver z’n belèèvenisse as klee menneke van 8 joor, doen op ’t èn en vlak noo den oerlog. Het bomberdement enz., hèè wèt ter alles van.

 

 

Bijbel (Nouts - 22 september)

 

De gezètte hèmme de lèste doag volgestoeën ieëver ‘ne man dèè de ‘Vier Eevangeelieë ‘ vertoald hit noo ’t Gènker.

Antoon Olaerts, zoeën van ‘Stoove Zjef’ ès doo drei joor oan bieëzig gewèèst. Hèè wilt dei vertoaling outgèève en ze op ’t internet zette.

Hoopelek ziehn ver him achtereen èn den Ichter im dan ins te leistere noo watter ervoaren hit.

 

 

 

Sestigjoorige (Nouts - 21 september)

 

Op vrijdig 18 september 09 zijn ’n oantal Gènker sestigjoorige bijeen gekoeëmen ènne Limburghal. E gezellig feeske dat tot èn de loate oerkes outgeloope woas. D’r woere ter ’n deel bij dei nog èch Gènker kalle; zès hinnen en ‘nen hoan. Ze wooën ech oppe fóttoo, al woas ’t mer im te lótte ziehn dat 1949 e goed boojoor woas.

 

 

 

 

Onnerwijsgesjiedenis (Nouts - 8 oggustes)

 

Èn ’t rèsthous Herfstvreugde koeme ver drei gepensjeneerde sjoolmeesters tieëge, dei elk e stèk onnerwijsgesjiedenis gersjrieëven hèmmen èn Gènk. Vierige zótterdig (8 oggustes) brochte ve ze vier den ierste kier bijeen. Ze woeren alle drei aktief ènne liehgere sjool; Jan Robijns (°1913) oppe Brèt, Michel Boels (1921) èn de St.-Janssjool èn Woatersjee, en Roger Kellens (1930) èn de Broederssjool èn Gènk-dèrp.

 

 

“De Genks” (Nouts - 1 julie 2009)

 

Oppe fóttoo zietder ’n goei fijftig Gènkenaere, dei vanoaf begin julie de wijken en de strótten èntrèkke im èn de kaader van het proojekt “De Genks”, met Gènkenaere te kallen ieëver: ‘wei het wijer zoo moete goeën’ mèt hin stad. Ichteren ieëver wat ze zelf, soame met het stadsbestier, konnen doehn im oos ‘soame lèève’ waermer te moake.

 

’n Eenige kans vier alle echde, ootentieke, platte Gènkenaere im hin gedacht ins te konne zègge.

 

 

 

Gènker Oovend op 27 mee 09 (Nouts - 22 mee 2009)

 

Oppe Gènker Oovend èn den Ichter èn de Hannesstrót, de 27ste mee 2009, kèmt Louis Bijnens ze lèèvesverhoal vertèlle. Ieëver z’ne jóngen tijd ènne Hierestrót èn Woatersjee, ze voader, sjieëpe Lei Bijnens en vaneeges ieëver z’n loopboan as sjoolmeester èn het ierste stiediejoor van het liehger onnerwijs oan het St.-Jan Berchmanskeleezje.

 

 

 

 

Het Rollezengersbeeldsje (Nouts - 15 mee 2009)

Sins den ierste mee ès het beeldsje van de Rollezenger wier èn iere herstèld. De Rollezengers zijn kontent dat het beeldsje wier oppe maert steet. Doo hèmme ze soame met de leede van Veldeke Gènk  oarig vier moeten disketeere im het doo op z’n plak te krijge. As ’t èn goed ès…, al goed!  Het beeld en den tekst: “Gènk, ich haag van óch, want gèè zijt sjoen en goed. As ich och nie haa, dan gónk ich doed.” zijn veriewigd, vier nou en altoes.

 

 

 

 

De Rómmelmaert. (Nouts - 15 mee 2009)

 

Vier den dertigste kier hit Bèèr Houben dit joor op den ierste mee ’n rómmelmaert georganiezeerd èn de Groetestrót. Dit joor, goed vier 300 standsjes. Z’n maert ès vier doehzende minse al joere ‘de atraksie’ èn de viernoen op 1 mee.

 

 

 

Heeknijn (Nouts - 15 mee 2009)

 

Oppe Gènker Oovend, den 29° april hèmmen ontrènt 350 minse, soame met de leede van Veldeke Gènk genoeëte van ‘nen oovend èn ’t Plat Gènker.

 

Paul Vanormelingen hit oos lótte ziehn weider ‘heeknijn’ kont vèèrig moake. Vier gelèkkige mochde van z’n koeëkkinst priehve. Och ze het lekker vonte? Dat kosder deidelek van hin gezichten oaflèèze. 


Zoe moake ze heeknijn vèèrig. Smoakelek!

 

 

 

Het nonnekloester oeëpe (Nouts - 3 mee 2009)

 

Èn de wèèkwisseling rond 1-mee loep èn ’t aad kloester van de ‘ Dochters van het Kreis’ èn ’t
dèrp ’n tentoenstèlling, geniemd ‘HiernaXXX  (lèès :Hiernamaals)

 

De tentoenstèlling woas het bekiehke wèèrd. Nog intresanter woas het bezik oan ’t aad kloester; de kepel, den èètzoal, de kieëke en dan dei kleen simpel tot aermzoalige slopkèèmerkes…  Nou hèmme de nonnen het kloester verkocht oane stad.

 

’t Es goed meegelek dat ze dat geboo zillen oafbrèèke !!

 

MOAG  NOETS  GEBIERE !!!

 

 

 

Zitsjes 1-meestoet (Nouts - 3 mee 2009)

 

Vier niks zitten en kiehke noo de 1-meestoet. 2 500 minse, dei noo de 1-meestoet gónke
kiehke, krieëgen op vierhand e kertónge zitsjen oangeboeie. Licht matterjoal en ge
zoet lekker. D’r woert hoost gevochten im ter een te pakke te krijge.

 

 

 

 

De woentoere

Klik hier om te beluisteren.

 

Nou wille ze mich toch e flatgeboo (woentoere) van 80 m hoehg goeën zetten oane Mieëlewijer. Onneroan Onneroan koeëmen er kefees met zicht oppe wijer. 90 perkeerplakke zijn verziehn. Boeëvenoan koeëme 20
woenlooge (verdiepe) met alles bijeen 55 appartemente. Het hoehgste flatgeboo van Limburg. 
As dat mer allemool blijft rechstoeën op dèè noate zómpigen onnergrond.

 

 

Bómberdement

Klik hier om te beluisteren.

Alex Lambrechts, Gust Buntinx, Jules van Gerven en Mathieu Meuwissen hèmmen ènne 'Nacht van de Geschiedenis' vertèld ieëver hin belèèvenisse tijdens het bómberdement op Gènk-dèrp op 2 oktoober 1944.

De zoal zoet vol mèt 200 stil nousjierige Gènkenaere. Alleman woas oangedoeën doer 't verhoal van dèè zwarten doag out ooze Gènker gesjiedenis.

 

 

 

Den opgangk

Klik hier om te beluisteren.

 

’t Es kloor en deidelek te ziehn, de lente ès en ’t land!

 

De kefeeboazen hèmmen hin stiel en tóffels boute gezatte. Mèt de jas oan konder ter koffie en pinten drènke. De korte rèkskes koeëmen al de strót op, de boutezwèmdokke wèère lansem op temperatier gebrocht en ve konne verzichtig beginne noo te dènke boe ve de BBQ (de barbeknoei) vórtgezatten hèmme.

 

De klokke looien nemie.

Klik hier om te beluisteren.

't Ès stil ènne stad, den tijd steet stil.
De klokke van oos St.-Martineskèrk looien al èntige wèèke nemie. De wijzers vanne kèrkklok zijn wei bevroere.

't Ès stil ènne stad, den tijd steet 't stil.
Ooze beierdspieëler, Zjoske Wouters steet doo mèt de haan ènne moale, niks te doehn.

Volges Pierre Claesen, ooch vierzitter van Veldeke, dèè mèt de kèrkfebrik de beierd ooch dirrizjeert, ès dèè beierd oan 't verslijte. Op 3 april èn 2010 wèère z'n 53 kjlokke 50 joor, ze moete dan drèngend gerestereerd wèère.

Men hoeëpt dat de klokke toch èn vollen tenie op tijd noo Roeme konne vertrèkke. Ooze beierd kostde èn 1960 3.900 EUR oane belastingbetoaler...  

 

De mès èn 't plat.

Klik hier om te beluisteren.

Volges den tilleviesie hit zich èn Lieëve iet viergedoeën dat nog noets gebierd woas. D'r woert 'n mès opgedroagen èn 't plat Lieëves.
'n Bómvol kèrk, mèt minse dei oarig oangedoeën woere.

Me, èn Gènk dieë ve dat al joeren oppen ierste mee. 't Ès noets nie oppen TV gekoeëme, me ooch elkes kier 'n bómvol kèrk, ooch mèt onvergèèteleke memente mèt echd gemeende eemoosies.

Karnevalstoet

Klik hier om te beluisteren.

Danny Vandersmissen ès 'r  èn karnevalstoet èn gelèkt de hiel Gènker karnevalliefhebbers oan 't lache te krijge.
De mangeling van bèrgemeesters woert sjitterend outgebeeld.  Me, 't wiert hoehg tijd dat Danny Gènker toallèsse geet volge. 
Wei te ziehn en te hieren ès, hèbben al dei joeren oane Moaskant hin spoere getrokke.
Danny..., DOERDOEHN

 


Hasselt 


Klik hier om te beluisteren.


Ve kosten oos ooge nie geleeve.  Me, ooze bèrgemeester en het sjieëpekeleezje hèbben oan tóffel gezèète, soame mèt hin keleegas van Hasselt.  De Hasselaere zijn doovier nogwoal noo Gènk gekoeëme.  D’r zijn Gènkenaere dei zich èn hin groaf imdraeë.

 

 

 


Prinsepoar

Klik hier om te beluisteren.

 

Zjef en Marlewies Geurts zijn geen senjoore-prinsepoar nemie.  Ze wèèren opgevolgd doer Freeke en Lea Trippaers.  Ze zijn allebee 77 joor .  Freeke wèrkde vrigger ènne pèt van Woatersjee.  Lea hoel zich bieëzig mèt het groetbrènge van hin vijf jónge.

 

 

Zèster Ludovica

Klik hier om te beluisteren.

 

André Hellofs ès bieëzig oan ’n serie fóttoos van Gènkenaere dei nog plat kalle.  Hèè koem èn ’t Klarissekloester zèster Ludovica Lenaerts tieëge. ’t Es de dochter van Teenkes Zjang.  Ze zoehg ‘r vier hier 84 joor nog braa gezond en stroolend out.

 

 

Nostalgia

Klik hier om te beluisteren

Zóndig ès de ierste versie van de tentoenstèlling 'Nostalgia' oafgesloeëte.  De tentoenstèlling dei 2000 bezikkers trok loet 'n honnerd vierwaerpe ziehn boe e verhoal oan verbonne ès.

 

Snie vèège

 

Klik hier om te beluisteren.

 

Bèrgemeester Zjef Gabriels stèlde Nico Aerts, alias ‘Nieko van Zjan van Kieneke’ as vierbeeld van ‘ne kommersant, dèè op ’n goei menier z’ne stoep sjoenmoakt as ’t gesneid hit.

Nieko ès verierd.

“Me, ich hèb drei doag vasgezèète mèt m’ne règ,” kloagter.

 

Ne nouwe bèrger !

 

Klik hier om te beluisteren.

 

Jef geet .... en Wim kèmt

 

 

 

Jef dankt omdat er geet .... Wim bèèt omdat er dit joor nog moag koeëme.

 

Award

 

Klik hier om te beluisteren.

 

Michaël Verheyden, de kleenzoeën van meester Fabry, hit de Henry van de velde Award gewonne. Michaël ès ‘disinger’ en ontwerper van sjakosjen.

 

 

 

Carnavalssjlager

 

Klik hier om te beluisteren.

 

Gènk hit dit joor vier d’n ierste kier de Limburgse ‘carnavalssjlager’ gewonne.

Roger Bijnens hit d’n tekst èn ’t Gènker gesjrieëve.

 

 

 

IJs

 

Klik hier om te beluisteren.

 

Leon Sijbers hit zoe z’n bedènkingen bij het sjaatse op de Mieëlewijer.

 

 

 

“Teveel lewaed,” zit Leon. “Vrigger koste doo mer alleen de sjaatsers en het gekroak van het ijs hiere.”

 

 

 

Gelèkkig nouwjoor


Klik hier om te beluisteren. 


Vèè wènsen

Och 'n hiel gelèkkig joor

Mèt veel zonnesjijn

En min chagrijn

En dat 'r vree moag zijn op èèrd.

 

Vèè wensen 'n goei gezondhed

Vier oer famielie man och vroo

En 'nen hiemel stroolend en bloo

En dan ès het lèève 't lèève wèèrd.