Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Aad Nouts - 2008

Nostalgia


Klik hier om te beluisteren.
 

Tot begin fibberwoarie leept èn de vriggere bibliotheek den tentoenstèlling ‘Nostalgia’. Honnerd Genkenaere stèllen e vierwerp tentoen, boedat e verhoal oan verbonnen ès.

De moeite wèèrd om noo tou te goeën. 

Gènker oovend

Klik hier om te beluisteren.

Goensdig 26 noovember ès het wier Gènker Oovend èn den Ichter èn Langere.
Dektoer Jan Remans kèmt èr kalle ieëver "rommantiek en rimmetiek".

D'n oovend begint om 19 oere 30.  Moakt dat d'r op tijd zijt.  Doo wiert wier veel volk verwacht.

Haa ich maer e fritkot!

Klik hier om te beluisteren.

Ooze bèrger bereidt zich vier op ze pensjoen. Hèè wilt een frituur oeëpene en volgt nou lès bij Alternatief.

Koeëmend joor... och 't joor ternoo (?)... konne ve èn 't derp frit èète èn 't fritkot "Bij Zjef".
Goed gelèège èn de Wèntersloagstrót, lengs Meng.

Sint-Maarten

Klik hier om te beluisteren.

Zótterdig oovend hebbe ze èn ’t dèrp ‘Sint-Maarten gevierd.
Mier dan doehzend kènner en groete minse trokke doer de strótte mèt lempkes en fakkels.En dan woert het vier oangestoeëke en woas er vierwaerk.Ternoo trok het volk noo de maert. Doo waos het kèrmis.


Gèèl !!

Klik hier om te beluisteren.

Alleman hit onnertèsse geziehn dat ze oos gemeentehous gevaerfd hemme.Èn e gèèl boeste pijn van oan den ooge krijgs.
Doo zijn Gènkenaere dei het sjoen vènne maer hiel wat minse vènne het lillek.
Doo wiert dan ooch serjeus ieëver gedisketeerd.
Het kinstwaerk hit oos ontrènt 10.000 euro gekost.


Monnement

Klik hier om te beluisteren.

Op het kèrkhof van Woatersjee ès e monnement van Renato Nicolodi geploatst.
Het ès zieëve meter hoehg en weegt zieëve ton.Den dertigsten oktoober goehn ze het onthille.
Het geet 83.000 euro koste.

Lèèskaffee

Klik hier om te beluisteren.

Vanoaf nou konder van achter è zjetsje lekkere koffie oer gezèt èn de lèèskaffee van de bókkerij goeën lèèze.

Feest

Klik hier om te beluisteren.

Vierige zótterdig en zondig woas het groet feest én ‘t dèrp.Bèrgemeester Gabriels hit het Stadsplein geoeëpend.Veel zon, lekker èète, sjoene meziehk, hiel veel volk en doo woas wat te ziehn.


Streepe

Klik hier om te beluisteren.

Oppe Groete Maert èn ’t dèrp, hèmme ze lengs de kant roei streepe getrokke.De waanelaers konne nou den dèlper lengs de wèèg bèèter ziehn.
Vrigger zijn doo nogal wat minse gevalle.

Langste poer

Jef Wevers (Zjef Wèèvers - 70) hit dit joor de langste poer van Gènk geoost.


“Zoe groet wei ‘ne mins. En dat dank zij een poar iemers douvemèst,”
zit Jef .

De brik van Pierre

Pierre Claesen loep vierige wèèk oppe pèt van Wèntersloag rond mèt ‘ne brik
èn z’n haan.Hèè ès zonner twijfel iet van plan mèt dèè brik. Ve haagen him èn de goate...

Bómmerdement

Den twieden oktoober 1944 ès de kèrk van Gènk per ongelèk gebómberdeerd doer de Ammerekoane.Doen zijn er 35 minse doed geblieëve dei 'n begroafenis bijwoende.

De pestoer en z'n mèsdieners behierden tot de slachtoffers.

Sókkerfeest

 

De Gènker moslims viere goendsig hin groetste feest: het sókkerfeest.
Vierige week hèbbe ze Genkenaere dei geene moslim zijn, genied op nen Iftaroovend.
Doo woert èn alle vrindsjap gebèèd, geèète en veel gekald.

 

 

Veldeke oppe radio: plat nouts

Zondig den 28ste september hierde ve vier de 50ste kier ‘Plat Gènker’ oppe GRK.Theo Achten en Jempi Trippaers brènge gedichtsjes, verhoale en ‘wètder datjes’.
Wèè ze wilt hiere moet sondigs leistere tèsse half twelf en twelf oer. (GRK 107.4)

 

Monnementendoag

 

Den ‘Oeëpe Monnementendoag’ hit nie alleen veel volk noo de pètte van Wèntersloag en Woatersjee gebrocht, me ooch noo het zwèmbad en noo Slèddere.

 

Èn Wèntersloag zijn ze aa gebooë oan’t vernouwe. Ze gooën ter ooch twie nouw zoale booë im teneel én te spieële, te daasen en meziehk te moake.

 

 

En het zwèmbad kosder ziehn dat het nemie rinde. Me, doo woas ooch gee woater èn. Oafwachte dis of de koeëter touw zijn. Vanoaf den derde noovember konne vèè ter wier opnouw goeën zwèmme.

 

 

 

Coamerloo mikt kinst

 

Klik hier om te beluisteren.

 

De buurtvereniging Coamerloo besteet 25 joor.

 

 

Doovier hèbbe ze e kinstwerk èngehuldigd boedat ze e joor oan gewèrkt hèbben.

Het zijn ‘ne man en ‘n vroo èn steen, dei op ‘n bank oan ’t kalle zijn.

 

 

Vierzitter Pol Houben loehs ‘ne sjoene brief veer en bedankde alleman vier den inzèt.

 

 

Kunstenaer Raf Timmermans hit, soame mèt Paul Claes,  de bewoeners van de wijk onnersteund.

 

 

 

 

Klik hier om te beluisteren.

 

Op het eevenementeplein oan de Post hèbbe ze het kampioensjap barbeknoeie georganiseerd.

 

 

Doo woere veel minse dei veel dorst en groeten hónger haae.

 

 
De vereeniging ‘Het Bourgondisch verzèt’ hit den ierste prijs behoald.

 

50 joor fanfare
 
Klik hier om te beluisteren.
 
Zondig hèbbe ze én Bokrèk het vijftigjoorig bestoeën van fanfaare Sint-Cecilia gevierd.
De minse kosten de lèste rippetiesie mètmoake oppe wee oan 'n sjoen boerderij.


 
Op het dèrpsplein haaë ze vier de geleegenhèd een kiosk gebót.
Elke miezekant krieëg van de bèrgemeester ’n nouw klak.

 
Het feest woert afgesloeëte mèt het zènge en spieële van de Brabançonne.


Gènk oppen tilleviehzie
 
Klik hier om te beluisteren.

Wim Dries – ze zègge ooze toukèmstige bèrgemeester - ès op de Limbirgsen  tilleviehzie  gewèèst.

Soame met dat sjoen wèchtsje, Synthia Reekmans, loet hèè Gènk van z’ne sjoenste kant ziehn.

 

Ooch Jempi, ooze Belleman woas van de pertij. Zjos Claesen, de zoeën van Veldeke vierzitter Pierre, toende Gènk èn ‘second live’.
Sjoen ... mer ich verstón ter niks nemie van.

Vier!

Klik hier om te beluisteren.

Boe rook és, ès vier.

Ich wieët nie och gèè het ooch geroeëken hèbt, mer zótterdig viernoen roeëk het nie gezond èn Gènk.

 
Do blieëf niks nemie van ieëver. Op Termien ès e bedrijf, dat lestig reesiekleerboar (recycleerbaar) oafval verzoamelde èn brand gesjoeëte.
D’n onnerbènnel (oorzaak) van de brand ès tot nou tou nie bekand.

 

Wat vier kan oanrichte ...

Voetbal

Klik hier om te beluisteren.

Moondig (11/08/2008) hèmme de boaze (het bestier) van Racing Gènk én het Golfhotel hin club oan de wèèreld viergestèld.

Doo liep ooch Bèr Bijnens rond. Onnertèsse al wier n’n doag aaër en al van én het joor 78 van vierige iew aktief én het Gènker voetbal.

Ooch trèèner Ronny Vangeneugden stond èn de belangstelling. Hèè ès  n’n echde Genkenaer lengs voaders kant en kalt ’n oarig weerdsje Gènkers.
“Me noets mèt de spieëlers,” goef èr tou.

Véé wènse him hiel veel sikses.

Besnijdenisfeest of Turkse kemiehnie

Klik hier om te beluisteren.

Nie lang gelieë koem ich oan de Mieëleweier e koppel
Turkse kènner tieëge die hin ‘besnijdenisfeest’ (hin Turkse kemiehnie)  oan ’t viere woere.
Mèt pèèrd en koets woere ze ‘de prinse van den doag’.


 
Ze droehge e spissioal kestim met ’n hiedsje, slifkes en ‘ne lange sjaerp.
Paa en maa moste vaneeges ooch oppe foto.
En dan trokke ze èn alle stilte trèg nou hous vier mèt de femiehlie te feeste.

Nouwe pestoer Bokrek

Klik hier om te beluisteren.

Drei wèèke gelieë hèmme ze èn Bokrek ‘ne nouwe pestoer ingehoald.
Krek wei vrigger woerte de perochioale vereeniginge oan pestoer Willems viergesteld.

Noo de mès zèègende d’n herder z’n sjipkes.

Ooch de kènner, dei hun plechtige kemiehnie haaë gedoeën, trokken mèt èn de stoet.

De nouwen herder krieëg van de vierzitter van de kèrkfabrik è spiksplinternouw kazuifel kedoo.

Sint-Maarten

Klik hier om te beluisteren.
 
De ‘Sint Maarten’ veraanerde vierige moond van eegenaer
 
en Paul Vanormelingen, de outvènner van d’n ‘Heeknein’
serveerde ‘ne lekkere ‘pensioenmenu’. 

  
 
Dit geboo ès vier oos, Gènkenaere mèt hennig wat joere, de woening gewèèst van bèrgemeester Jozef Lantmeeters.
Het gelèèg steet do al van èn 1844.


 
Soame mèt de Rembrandt ès het één van de langst bewoarde gebooë van Gènk.
De Rembrandt woas oets nog gemeentehous en liehgere sjool.
 
 
De woening Lantmeeters ès ‘ne sjiekere boo, mèt z’ne sjoene siemeetrisse veergèèvel,
lateien en prachtige witte ‘oculi’ of doakvinsters.

Het és e monnement wat zieëker moet bewoard blijve!

Mieëlewijer

Klik hier om te beluisteren.

Ooze mieëlewijer hèbbe ze opnouw èngezèègend. Ze hèmmen him nie alleen e stèk groeter gemoakt me ooch hielegans vernouwd.
En hèè moag geziehn wèère.


 
Klik hier om verder te luisteren.

Het leept doo nou vol van waanelaers, minse mèt kènner dei de èènden en zwoane voeiere, en zjoggers dei zich de ziel out hin lijf loope.

En dan kèmt mèr 'n  broulicht tieëge van Marrokkoane Gènkenaere Jama èn Mariama. Veel sjoen volk.

Krek wei vrigger zitten ter ooch hiel veel koppelkes oppe benk. Dei fieëzele zich deendaaner sjoen weerd èn de oere.
Doo koeëme kènner van!
 
Klik hier om verder te luisteren.

Vier de minsen dei mèt de villoo joage hèmme ze e villoopoad oangelagd.

's Ooves zijn de sjoenste hikskes rómantis verlicht.

Ich hoeëp dat vèè oos doo ins tieëge koeëme. Dan konne ve wat ichtere.

 

Barbeknoeie